სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის  განცხადება

 

 

მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის მიზნით დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობა ექსპლოატაციის პროცესი 

                         სკოპინგის ანგარიში