საკრებულოს სხდომა

2015 წლის 23 აპრილს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებს.