განკარგულება № 52-1 2016 ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვა

№ 52-1 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-2 თანხმობა ქონების უზუფრუქტით გადაცემაზე-წითელი ჯვარი

განკარგულება № 52-3 თანხმობა ქონების სხვა დანიშნულებით გამოყენებაზე-ტყემლოვანა

განკარგულება № 52-4 თანხმობა ქონების სასყიდლით გადაცემაზე პირდაპირი წესით

განკარგულება № 52-5 საბიუჯეტო კომისიის 2015 წლის IV კვარტლის ანგარიში

№ 52-5 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-6 თანხმობა ბერეთისის სკოლისათვის სახელის შეცვლაზე

განკარგულება № 52-7 თანხმობა ქვედა უსახელოს სკოლისათვის სახელის შეცვლაზე

განკარგულება № 52-8 თანხმობა ქვედა უსახელოს სკოლისათვის სახელის შეცვლაზე

განკარგულება № 52-9 თანხმობა ხვაშითის სკოლისათვის სახელის შეცვლაზე

განკარგულება № 52-10 ხეების მოჭრის ნებართვა

განკარგულება № 52-11 იურიდიულ საკითხთა კომისიის 2015 წლის ანგარიში

№ 52-8 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-12 ხეების მოჭრის ნებართვის გაცემაზე

განკარგულება № 52-13 კულტურის,განათლებისა და ახალგაზრულ საქმეთა კომისიის 2015 წლის ანგარიში

№ 52-13 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-14 ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის 2015 წლის ანგარიში

№ 52-14 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-15 საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის 2015 წლის ანგარიში

№ 52-15 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-16 საპრივატიზაციო ნუსხიდან ქონების ამოღების შესახებ

განკარგულება № 52-17 საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ

№ 52-17 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-18 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხის განაწილების შესახებ

№ 52-18 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-19 ჯანდაცვის კომისიის 2015 წლის ანგარიში

№ 52-19 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-20 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების დამტკიცება

№ 52-20  განკარგულების დანართი #1

№ 52-20  განკარგულების დანართი #2

განკარგულება № 52-21 შენობებისთვის ნომრის მინიჭება-ფრანგიშვილის ქუჩა

განკარგულება № 52-22 საპრივატიზებო ნუსხა უძრავი და მოძრავი ქონება

№ 52-22 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-23 2016 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება

№ 52-23 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-24 გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცება

№ 52-24 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-25 დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება

განკარგულება № 52-26 დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა-ქალაქის სატატუსი

განკარგულება № 52-27 2016 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცება

№ 52-27 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-28 საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის I კვარტლის ანგარიში

№ 52-28განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-29 საპრივატიზებო საფასურის შემცირება

№ 52-29 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-30 საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა უძრავი და მოძრავი ქონება

№ 52-30 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-31 2016 წლის პრივატიზაციის გემა

№ 52-31 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-32 გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის პრემია

განკარგულება № 52-33 ვალდებულებებისაგან გათავისუფლება

განკარგულება № 52-34 ხელშეკრულების დამტკიცება მგლის რაოდენობის რეგულირება

№ 52-34 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-35 2016 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ანგარიში

№ 52-35 განკარგულების დანართი №1

№ 52-35 განკარგულების დანართი №2

№ 52-35 განკარგულების დანართი №3

განკარგულება № 52-36 საპრივატიზებო საფასურის შემცირება

№ 52-36 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-37 დროებითი სამუშაო ჯგუფის ვადის გაგრძელება-ქალაქის სატატუსი

განკარგულება № 52-38 დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტა

განკარგულება № 52-39 საარჩევნო ღონისძიებებისათვის შენობების გამოყოფა

№ 52-39 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-40 საარჩევნო პლაკატების გასაკრავი ადგილები

№ 52-40 განკარგულების დანართი

განკარგულება № 52-41 ხეების მოჭრის ნებართვის გაცემა

№ 52-41 განკარგულების დანართი